08/01/2008

Op het internet gevonden......

Maart 1999 Belgisch staatsblad Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 23 november 1998 wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten :
Wegens zijn industrieel-archeologische waarde : (jongens toch, jongens toch....)
- als monument :
Tegelfabriek Rottiers., gelegen te :
Willebroek (Tisselt), Baeckelmansstraat 64, 66;
bekend ten kadaster :
Willebroek, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 525C2(deel).
Wegens zijn industrieel-archeologische waarde :
- als dorpsgezicht :
de onmiddellijke omgeving van de tegelfabriek Rottiers., gelegen te :
Willebroek (Tisselt), Baeckelmansstraat;
bekend ten kadaster :
Willebroek, 5e afdeling, sectie A, perceelnummer(s) 525C2, 525M, 525N2.
 tisseltverkrotting3xs http://www.willebroek.be/documents/806_NDL.pdf       

 

 

 

 

 

 

ZWAAR DOORGAAND VERKEERAAN BANDEN

Een van de actiepunten binnen het verkeersveiligheidsplan betreft hetverminderen van het aantal vrachtwagens dat door het centrum vanWillebroek (Tisselt) rijdt.Men wil dit doel bereiken door in eerste instantie de chauffeurs van dievrachtwagens die door het centrum rijden en de borden C21 (max. 3.5 ton)negeren te sensibiliseren. Wie dan nog niet horen wil zal voelen wen wordtmet andere woorden geverbaliseerd.In dit kader werd op maandag 26 februari van 14.45 tot 16.15 een controlegehouden in de Tisseltse Baeckelmansstraat. Bij deze actie werden 20vrachtwagens gecontroleerd. 5 van hen kregen een PV, 2 van die 5werden ter plekke in beslag genomen.